Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, poskytování poradenství.


Audity

Naše společnost provádí ve spolupráci s renomovanými plzeňskými auditory kompletní auditorskou činnost. Zaměřujeme se na společnosti z celých západních Čech i Prahy. Mezi poskytované služby patří především níže uvedené druhy ekonomických auditů.

Statutární audit

Cíl auditu: Cílem statutárního auditu je prezentace finančních výkazů společnosti s ohledem na zákonná ustanovení. Je vytvořena formou zprávy auditora, která představuje věrný a poctivý obraz účetní jednotky.

Pro koho je vhodný: Statutární audit se provádí pro společnosti, jež mají povinnost auditu. Často jej ale provádíme také pro společnosti, které chtějí auditem svých výsledků sdělit veřejnosti svou důvěryhodnost.

Výstup auditu: Zpráva auditora, která znázorňuje, v jakém stavu jsou finanční výkazy společnosti, zejména s ohledem na zákonná ustanovení. Obsahuje výrok předepsaný zákonem a sdělení managementu společnosti o nedostatcích, které mohou způsobit nepřesnosti v účetní závěrce.


Nestatutární audit

Cíl auditu: Ověření správnosti vedení účetnictví společnosti

Pro koho je vhodný: Pro společnosti, které chtějí mít ověřen stav svého účetnictví a nevyžadují oficiální ověření účetních výkazů a výrok auditora.

Výstup auditu: Dopis vedení společnosti o nedostatcích, které moho způsobit zkreslení účetní závěrky.


Průběžný audit

Cíl auditu: Zjištění nesprávných účetních postupů v rámci fungování společnosti. 

Pro koho je vhodný: Pro každou společnost, která má zájem zlepšovat své vnitrofiremní ekonomické postupy. Audit se provádí v průběhu roku, nebo i několikrát ročně. 

Výstup auditu: Dopis auditora vedení společnosti (objednatele auditu), kde jsou specifikovány problémy, které by měly vliv na stanovisko auditora k účetní závěrce a následně by vedly k výhradám či zamítavému výroku auditora. Součástí jsou konkrétní návrhy na zlepšení.


Stanovisko auditora

Cíl auditu: Ověření konkrétní části firemního účetnictví

Pro koho je vhodný: Pro společnost, která potřebuje pro speciální příležitost ověřit pouze vybranou část svého účetnictví.

Výstup auditu: Písemné stanovisko auditora k předmětu objednávky

Zaslat poptávku auditu