Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, poskytování poradenství.


Daňové poradenství

V oblasti daňového poradenství se zaměřujeme zejména na průběžné daňové poradenství, které sjednáváme vždy v požadovaném rozsahu klienta. Samozřejmostí je zpracování přiznání k daním, daňové řízení pohledávek a zastupování a spolupráce při daňovém řízení.

Průběžné daňové poradenství

 • Řešení aktuálních problémů klienta na základě jeho potřeb a požadavků.
 • Pravidelné poradenství v předem sjednaném rozsahu.
 • Spolupráce na formulacích návrhů různých typů smluv s eliminací budoucích daňových rizik.
 • Poradenství v souvislosti s odměňováním zaměstnanců a zahraničních expertů.
 • Kontrolu správnosti věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů.
 • Stanovení rozdílu účetních a daňových odpisů.
 • Kontrolu vyřazeného majetku, vyčíslení rozdílu účetních a daňových zůstatkových cen.
 • Kontrolu smluvních vztahů, které významným způsobem ovlivňují hospodářský výsledek společnosti.
 • Kontrolu výnosů zaúčtovaných na účtech účtové třídy 6 z hlediska jejich vyloučení ze zdanitelných výnosů.
 • Prověření zahrnování časově rozlišeného nájemného z leasingových smluv do daňově účinných nákladů.
 • Kontrolu nejvýznamnějších položek účtu ostatních služeb a mimořádných nákladů.
 • Posouzení systému účtování mank a škod.
 • Kontrolu splnění podmínek pro uznání smluvních pokut a úroků z prodlení v daňových nákladech.
 • Kontrolu přijatých a poskytnutých úvěrů a půjček.
 • Kontrolu systému tvorby rezerv a opravných položek ovlivňujících daňový základ.
 • Kontrolu reklamních a darovacích smluv, vyčíslení hodnoty darů jako položek snižujících základ daně.
 • Kontrolu transakcí se spřízněnými subjekty.
 • Vyčíslení nároku na slevy na dani.
 • Výpočet daňové povinnosti, příp. vyčíslení daňové ztráty.
 • Odpočty od daňového základu, jejich výpočet a vyhodnocení jejich oprávněnosti.

Zpracování daňového přiznání

 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Majetkové daně
  • daň z nemovitosti
  • daň z nabytí nemovitého majetku
 • Přiznání k spotřební dani
 • Přiznání k silniční dani

Daňové řízení pohledávek

 • Analýzu portfolia pohledávek Vaší společnosti z pohledu platných účetních a daňových předpisů.
 • Řízení pohledávek za účelem daňové optimalizace.
 • Smlouvy o postoupení pohledávek
 • Poradenství při vymáhání pohledávek
 • Návrhy platebních rozkazů

Zastupování a spolupráce při daňovém řízení

 • Zastupování klienta před správcem daně.
 • Vypracování řádných a mimořádných opravných prostředků v daňovém řízení.
 • Sestavení žalob, ústavních stížností a kasačních stížností.
 • Předávání daňového přiznání
 • Žádosti na FÚ
 • Odpovědi na výzvy FÚ
 • Zastupování klienta při kontrolách včetně přípravy podkladů

Zaslat nezávaznou poptávku